Üzümün qızılı saralma fitoplazması (Grapevine flavescence dorée phytoplasma)

Ətraflı

Qarğıdalının bakterial solması (vilt) (Pantoea stewartii subsp stewartii (Smith, 1898) Mergaert et al. (1993)

Ətraflı

Kartofun qonur çürüməsi (Ralstonia solanacearum sensu lato)

Ətraflı

Fındıqda bakterial yanıq (Xanthomonas arboricola pv. corylina)

Ətraflı

Lobyada bakterial yanıq və ya adi ləkəlilik (Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al.)

Ətraflı

Sitrus bitkilərinin xərçəngi (Xanthomonas citri subsp. citri)

Ətraflı

Çəltikdə bakterial yanıq (Xanthomonas oryzae pv.oryzae)

Ətraflı

Çəltikdə bakterial zolaqlılıq (Xanthomonas oryzae pv. oryzicola)

Ətraflı

Pomidorda bakterial dəmgil və ya qara bakterial ləkəlik (Xanthomonas vesicatoria) (ex Doidge, 1920) Vauterin et al. (1995)

Ətraflı

Üzümün bakteriozu - Pirs xəstəliyi (Xylella fastidiosa Wells et al. 1987)

Ətraflı

Buğda nematodu - (Anguina tritici (Steinbuch, 1799) Chitwood, 1935)

Ətraflı

Çəltik nematodu - (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942)

Ətraflı