Ana səhifə->Mündəricat

1 İlk səhifə 1
2 Ön söz 3
3 Həşəratlar və gənələr 10
4 Özbək uzunbığ böcəyi - (Aeolesthes sarta Solsky, 1871) 11
5 Zümrüdü göyrüş böcəyi - (Agrilus planipennis Fairmaire, 1888) 15
6 Qara sitrus ağqanadlısı - (Aleurocanthus woglumi Ashby, 1915) 21
7 Tüklü ağqanadlı - (Aleurothrixus floccosus Maskell, 1896) 24
8 Zolaqlı meyvə güvəsi - (Anarsia lineatella Zeller, 1839) 27
9 Çin uzunbığ böcəyi - (Anoplophora chinensis Forster, 1771) 31
10 Asiya uzunbığ böcəyi - (Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) 35
11 Şərq pambiq uzunburnu - (Anthonomus grandis Boheman, 1843) 39
12 Şərq yemiş milçəyi - (Bactrocera c u curb it a e Coguillett, 1849) 42
13 Çin sitrus milçəyi - (Bactrocera minax (Enderlein, 1920)) 45
14 Tütün ağqanadlısı - (Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)) 48
15 Çin toxumyeyəni - (Callosobruchus chinensis Linnaeus, 1758) 53
16 Şabalıd lağımlayıcı güvəsi - (Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1986) 56
17 Şaftalı meyvəyeyəni - (Carposina niponensis Walsingham, 1900) 59
18 Enlixortumlu anbar uzunburnu - (Caulophilus latinasus Say, 1831) 63
19 Aralıq dənizi meyvə milçəyi - (Ceratitis capitata Wiedemann, 1824) 66
20 Əncir mumlu yalançı çanaqlı yastıcası - (Ceroplastes rusci Linnaeus, 1758) 70
21 Yaponiya mumlu yalançı çanaqlı yastıcası - (Ceroplastes japonicas Green, 1921) 74
22 Meyvə uzunburnu - (Conotrachelus nenuphar Herbst, 1797) 77
23 Küknar yarpaqbükəni - (Choristoneura fumiferana Clemens, 1865) 80
24 Qərb küknar yarpaqbükəni - (Choristoneura occidentalis Walsingham, 1891) 83
25 Yaşıl pambıq sovkası - Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843) 86
26 Palıd bağacığı - (Corythucha arcuate Say, 1832) 90
27 Qərb şam qabıqyeyəni - (Dendroctonus brevicomis LeConte, 1876) 94
28 Sitrus ağqanadlısı - (Dialeurodes citri (Ashmead, 1885)) 100
29 Tikanlı yastıqca - (Earias insulana (Boisduval, 1833)) 104
30 Amerika exinotripsi - (Echinothrips americanus Morgan, 1913) 108
31 Kartof torpaq birəciyi - (Epitrix cucumeris Harris, 1851) 111
32 Kökyumrusu birəciyi - (Epitrix tuberis Gentner, 1944) 115
33 Qərb çiçək tripsi - (Frankliniella occidentalis Pergande, 1895) 119
34 Kiçik tut odlucası - (Glyphodes pyloalis\Na\ker, 1859) 123
35 Göy-yaşıl cırcırama - (Graphocephala atropunctata Signoret, 1854) 126
36 Şərq meyvəyeyəni - (Grapholitha molesta Busck, 1916) 129
37 Amerika ağ kəpənəyi - (Hyphantria cunea, Drury, 1773) 132
38 Avstraliya şırımlı yastıcası - (Icerya purchasi Maskell, 1878) 135
39 Tərəvəz yarpaq lağımlayıcısı - (Liriomyza sativae Blanchard, 1938) 140
40 Amerika yonca lağımlayıcısı - (Liriomyza trifolii (Burgess, 1880)) 144
41 Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası - (Lopholeucaspis japonica (Cockerell, 1897)) 150
42 Qara uzunbığ böcəklər - (Monochamus spp Dejean, 1821) 154
43 Armud odlucası - Acrobasis pirivorella (Matsumura, 1900) 157
44 Qara yalançı çanaqlı yastıcası - Parasaissetia nigra (Nietner, 1861) 161
45 Kartof güvəsi - (Phthorimaea operculella Zeller, 1873.) 165
46 Lağımlayıcı sitrus güvəsi - (Phyllocnistis citrella Stainton, 1856) 170
47 Yaponiya böcəyi - (Popillia japonica Newman, 1841) 175
48 Komstok yastıcası - (Pseudococcus comstocki Kuwana, 1902) 178
49 Tut çanaqlı yastıcası - (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)) 182
50 Kaliforniya çanaqlı yastıcası - (Diaspidiotus perniciosus Comstock, 1881) 187
51 Alma milçəyi - (Rhagoletis pomonella Walsh, 1867) 191
52 Qırmızı palma böcəyi - (Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790) 194
53 Zeytun yalançı qalxanlı yastıcası - (Saissetia oleae Olivier, 1791) 198
54 Misir pambıq sovkası - (Spodoptera littoralis Boisduval, 1833) 201
55 Asiya pambıq sovkası - (Spodoptera litura Fabricius, 1775) 205
56 Qvatemala kartof güvəsi - (Tecia solanivora Povolny, 1973) 209
57 Pomidor qırmızı tor gənəsi - (Tetranychus evansi Baker et Pritchard, 1960) 213
58 Palma trips! - (Thrips palmi Karny, 1925) 217
59 Qara sitrus mənənəsi - (Toxoptera citricidus Kirkaldy, 1907) 220
60 Kapra böcəyi - (Trogoderma granarium Everts, 1898) 223
61 Pomidor minalayıcı güvəsi - (Tuta absoluta Meyrick, 1917) 226
62 Portağal çanaqlı yastıcası - (Unaspis citri Comstock, 1883) 230
63 Şərq sitrus çanaqlı yastıcası - (Unaspis yaponensis kuwana, 1923) 233
64 Braziliya dənyeyəni - (Zabrotes subfasciatus Boheman, 1833) 236
65 Günəbaxan yarpaqyeyəni - (Zygogramma exclamationis Fabricius, 1798) 239
66 Filloksera - (Viteus vitifolii Fithc, 1851) 243
67 Göbələklər 247
68 Qarğıdalı yarpağının ləkəliliyi - (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson, 1959) 248
69 Şabalıdda gövdə yanığı - (Cryphonectria parasitica (Murrrill. Barr, 1978)) 251
70 Günəbaxanda fomopsis - (Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk) 254
71 Payızgülünün (xrizantem) askoxitozu - (Didymella ligulicola (Baker et al)) 257
72 Sitrus bitkilərinin ziyilliyi - (Elsinoe fawcettii Bitancourt et Jenkins) 260
73 Pambığın antraknozu - (Glomerella gossypii Edgerton) 263
74 İynəyarpaqların qəhvəyi ləkəliliyi - (Mycosphaerella dearnessii Barr) 266
75 Qərənfildə fialoforoz solma - (Phialophora cinerescens Wollenweber) 269
76 Kartofun qara çürüməsi - (Phoma andigena (Turkensteen) Aveskamp) 272
77 Kartofda qanqren - (Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, 1967)) 275
78 Malsekko - yoluxucu quruma - (Phoma tracheiphila Petri) 278
79 Texas kök çürüməsi - (Phymatotrichposis omnivora (Duggar) Hennebert)) 281
80 Ağac və kol bitkilərinin fitoftorozu - (Phytophthora ramorum Weres et all.)) 284
81 Payızgülünün ağ pası - (Puccinia horiana P. Hennings)) 287
82 Qarğıdalıda diplodioz - (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton) 291
83 Kartof xərçəngi - (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, 1909) 295
84 Kartofda sürmə - (Thecaphora solani (Thirum et M.J. O’Brien) Mordue, 1988) 298
85 Buğdada cırtdan sürmə - (Tilletia contraversa J. G. Kühn) 301
86 Buğdada hind sürməsi - (Tilletia indica Mitra) 304
87 Qladiolusda pas - (Uromyces transversalis (Von Thümen) Winter) 307
88 Qarğıdalıda cənub helmintosporiozu - (Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler) 310
89 Viruslar 314
90 Kartofun And latent timovirusu (KALTV) 315
91 Kartof yumrularının milşəkilli viroidi (KYMV) 317
92 Lobyanın qızılı mozaika virusu (LQMV) 321
93 Pomidorun həlqəvi ləkəlilik virusu (PHLV) 324
94 Pomidorun qara həlqəvi ləkəlilik virusu (PQHLV) 328
95 Pomidorun xallı (ləkəli) solma virusu (Pomidorun büründüyü) (PXSV) 331
96 Sitrus tristeza klosterovirus (STKV) 336
97 Tütünün həlqəvi ləkəlilik virusu (THLV) 339
98 Xınagülünün ləkəli nekroz virusu (XLNV) 342
99 Bakteriyalar 345
100 Qərənfildə bakterial solma (Burkholderia caryophylli Burkholder) 346
101 Kartofun həlqəvi çürüməsi (Clavibacter michiganensis) 349
102 Meyvə ağadarının bakterial yanığı (Erwinia amylovora (Burrill, 1882) 353
103 Üzümün qızılı saralma fitoplazması (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) 357
104 Qarğıdalının bakterial solması (vilt) (Pantoea stewartii subsp stewartii (Smith, 1898) Mergaert et al. (1993) 362
105 Kartofun qonur çürüməsi (Ralstonia solanacearum sensu lato) 366
106 Fındıqda bakterial yanıq (Xanthomonas arboricola pv. corylina) 372
107 Lobyada bakterial yanıq və ya adi ləkəlilik (Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al.) 377
108 Sitrus bitkilərinin xərçəngi (Xanthomonas citri subsp. citri) 381
109 Çəltikdə bakterial yanıq (Xanthomonas oryzae pv.oryzae) 386
110 Çəltikdə bakterial zolaqlılıq (Xanthomonas oryzae pv. oryzicola) 390
111 Pomidorda bakterial dəmgil və ya qara bakterial ləkəlik (Xanthomonas vesicatoria) (ex Doidge, 1920) Vauterin et al. (1995) 394
112 Üzümün bakteriozu - Pirs xəstəliyi (Xylella fastidiosa Wells et al. 1987) 397
113 Nematodlar 400
114 Buğda nematodu - (Anguina tritici (Steinbuch, 1799) Chitwood, 1935) 401
115 Çəltik nematodu - (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942) 405
116 Şam gövdə nematodu - (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle) 409
117 Kartof gövdə nematodu - (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) 413
118 Gövdə nematodu - (Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936) 418
119 Solğun kartof nematodu - (Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975) 423
120 Qızılı kartof nematodu - (Globodera rosfoch/ens/s Wollenweber, 1923) 427
121 Kolumbiya kök fır nematodu - (Meloidogyne chitwoodi Golden, et al) 432
122 Yalançı Kolumbiya fır nematodu - (Meloidogyne fallax Karssen, 1996) 435
123 Alaq otları 438
124 Çoxillik ambroziya (Ambrosia psilostachya D.C.) 439
125 Üçdilimli ambroziya (Ambrosia trifida L.) 442
126 Tükcüklü pişikdili (Bidens pilosa L.) 446
127 Azçiçəkli senxrus - (Cenchrus incertus M.A. Curtis) 449
128 Tumurcuqlu gəndalaş - (Iva axillaris Pursh) 452
129 Karolina quşüzümü - (Solanum carolinense L.) 455
130 Zolaq yarpaqlı quşüzümü - (Solanum elaeagnifolium Cavanilles) 458
131 Üççiçəkli quşüzümü - (Solanum triflorum Nutt.) 463
132 Striqa - (Striga spp.) 466
133 Sürünən kəkrə - (Acroptilon repens DC.) 471
134 Yovşan yarpaqlı ambroziya - (Ambrosia artemisiifolia L.) 474
135 Qızılı sarmaşıq - (Cuscuta spp.) 477
136 Tikanlı quşüzümü - (Solanum rostratum Dunal.) 485
137 Kaliforniya günəbaxanı - (Helianthus californicus DC.) 488
138 Ədəbiyyat 490