Lobyada bakterial yanıq və ya adi ləkəlilik (Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al.)