Qərənfildə bakterial solma (Burkholderia caryophylli Burkholder)